Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2017/2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2017/2018

 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu z zastrzeżeniem art. 43 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)

3. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Instytutu, przedstawiciel Rady Naukowej, Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący, kierownicy zakładów,  oraz potencjalny opiekun naukowy kandydata. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również obecne inne osoby zaproszone przez Komisję Rekrutacyjną z głosem doradczym.

5. Komisja Rekrutacyjna na wniosek Dyrektora Instytutu przeprowadza rekrutację.

6. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronach internetowych Instytutu oraz wywiesza w siedzibie Instytutu przez okres nie krótszy niż 21 dni.

7. Rekrutacja przebiega trzyetapowo:

7.1. W pierwszym etapie kandydaci składają on-line wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24.00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji. Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

 • podanie, skan podania należy przesłać on-line, podanie powinno obowiązkowo zawierać następujące oświadczenia kandydata:

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm. – t.j.) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie,

o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Studiów Doktoranckich z dnia 1 grudnia 2017 r.

o wyrażeniu zgody na doręczanie przez Instytut kandydatowi pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), wraz ze wskazaniem Instytutowi adresu elektronicznego.

 • list motywacyjny.
 • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
 • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.
 • Pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

Doręczając pisma w formie dokumentu elektronicznego Komisja Rekrutacyjna stosuje w szczególności art. 46 ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 8, art. 54 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

7.2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocenę studiów magisterskich (0-15 punktów), określoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów.

2. Wcześniejszą aktywność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje) (0 -20 punktów).

3. Opinię samodzielnego pracownika nauki znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej) (0 – 20 punktów).

4. List motywacyjny (0 – 10 punktów).

5. Praktykę naukową w instytucie badawczym (0 – 30 punktów).

6. Opinię potencjalnego opiekuna naukowego - kierownika projektu (0-35).

7. Udział w programie „Diamentowy Grant” (20 punktów).

7.3. W trzecim etapie osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa odbywa się w języku angielskim. 

9. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu a także wywieszane w siedzibie Instytut przez 30 dni oraz przesłane drogą mailową do kandydata.

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie
na rok akademicki 2016/2017

 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

3. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Instytutu, przedstawiciel Rady Naukowej, Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący, Kierownicy Zakładów,  oraz potencjalny opiekun naukowy kandydata. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również obecne inne osoby zaproszone przez Komisję Rekrutacyjną z głosem doradczym.

5. Komisja Rekrutacyjna na wniosek Dyrektora Instytutu przeprowadza rekrutację.

6. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronach internetowych Instytutu oraz wywiesza w siedzibie Instytutu przez okres nie krótszy niż 21 dni.

7. Rekrutacja przebiega trzyetapowo:


7.1. W pierwszym etapie kandydaci składają on-line  wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24.00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji.

Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

 • podanie (zawierające list motywacyjny), skan podania należy przesłać on-line, podanie powinno obowiązkowo zawierać następujące oświadczenia kandydata:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm. – t.j.) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie,
  • o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Studiów Doktoranckich z dnia 24 kwietnia 2015 r.
  • o wyrażeniu zgody na doręczanie przez Instytut kandydatowi pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), wraz ze wskazaniem Instytutowi adresu elektronicznego.
 • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
 • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.

Pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

 

Dodatkowo, osoby kandydujące do projektów NCN załączają wniosek o przyznanie stypendium NCN.

Warunki przyjęcia do projektu Bio4Med dostępne są na stronie: bio4med.nencki.gov.pl. Kandydaci do tego projektu dodatkowo dołączają deklarację o nieprzebywaniu w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

Doręczając pisma w formie dokumentu elektronicznego Komisja Rekrutacyjna stosuje w szczególności art. 46 ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 8, art. 54 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.


7.2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocenę studiów magisterskich (0-15 punktów), określoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów.

2. Wcześniejszą aktywność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje) (0 -20 punktów).

3. Opinię samodzielnego pracownika nauki znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej) (0 – 20 punktów).

4. Podanie (zawierające list motywacyjny) (0 – 10 punktów).

5. Praktykę naukową w instytucie badawczym (0 – 30 punktów).

6. Opinię potencjalnego opiekuna naukowego - kierownika projektu (0-35).

7. Udział w programie „Diamentowy Grant” (20 punktów).


7.3. W trzecim etapie osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa odbywa się w języku angielskim.

9. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu a także wywieszane w siedzibie Instytut przez 30 dni oraz przesłane drogą mailową do kandydata.

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje