Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2018/2019

Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2018/2019

 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu z zastrzeżeniem art. 43 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.).

3. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Instytutu, przedstawiciel Rady Naukowej, Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący, oraz potencjalny opiekun naukowy kandydata. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również obecne inne osoby zaproszone przez Komisję Rekrutacyjną z głosem doradczym.

5. Komisja Rekrutacyjna na wniosek Dyrektora Instytutu przeprowadza rekrutację.

6. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronach internetowych Instytutu oraz wywieszane w siedzibie Instytutu przez okres nie krótszy niż 21 dni.

7. Rekrutacja przebiega trzyetapowo:

7.1. W pierwszym etapie kandydaci składają on-line wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24.00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji. Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

  • podanie, skan podania należy przesłać on-line, podanie powinno obowiązkowo zawierać następujące oświadczenia kandydata:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura 3 (administrator danych) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zaakceptowałem/am Regulamin Studiów Doktoranckich z dnia 13 kwietnia 2018 r.

3. Wyrażam zgodę na doręczanie przez Instytut pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


 

  • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
  • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.

Pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

Doręczając pisma w formie dokumentu elektronicznego Komisja Rekrutacyjna stosuje w szczególności art. 46 ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 8, art. 54 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

7.2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocenę studiów magisterskich (0-15 punktów), określoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów.

2. Wcześniejszą aktywność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje) (0 -20 punktów).

3. Opinię samodzielnego pracownika nauki znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej) (0 – 20 punktów).

4. Podanie (0 – 10 punktów).

5. Praktykę naukową w instytucie badawczym (0 – 30 punktów).

6. Opinię potencjalnego opiekuna naukowego - kierownika projektu (0-35).

7. Udział w programie „Diamentowy Grant” (20 punktów).

7.3. W trzecim etapie osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa odbywa się w języku angielskim. 

9. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu, a także wywieszane w siedzibie Instytutu przez 30 dni oraz przesłane drogą mailową do kandydata.

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398). Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

 

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje