Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2018/2019

Warunki i tryb przyjęcia na studia doktoranckie 2018/2019

 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu z zastrzeżeniem art. 43 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.).

3. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Instytutu, przedstawiciel Rady Naukowej, Kierownik Studiów Doktoranckich jako Przewodniczący, oraz potencjalny opiekun naukowy kandydata. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być również obecne inne osoby zaproszone przez Komisję Rekrutacyjną z głosem doradczym.

5. Komisja Rekrutacyjna na wniosek Dyrektora Instytutu przeprowadza rekrutację.

6. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronach internetowych Instytutu oraz wywieszane w siedzibie Instytutu przez okres nie krótszy niż 21 dni.

7. Rekrutacja przebiega trzyetapowo:

7.1. W pierwszym etapie kandydaci składają on-line wymagane dokumenty, wskazując z podanej listy projekty badawcze, którymi są zainteresowani. Kandydaci mają prawo zgłosić się do jednego, dwóch lub trzech projektów, z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, w terminie do godziny 24.00 dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji. Drogą elektroniczną (on-line) należy przesłać następujące dokumenty:

  • podanie, skan podania należy przesłać on-line, podanie powinno obowiązkowo zawierać następujące oświadczenia kandydata:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura 3 (administrator danych) na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zaakceptowałem/am Regulamin Studiów Doktoranckich z dnia 13 kwietnia 2018 r.

3. Wyrażam zgodę na doręczanie przez Instytut pism w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


 

  • odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub zaświadczenie o ich uzyskaniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem oficjalnego ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Do odpisu dyplomu należy dołączyć suplement do dyplomu. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” przedstawia potwierdzenie udziału w programie.
  • życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i listą publikacji.

Pracownik naukowy z co najmniej stopniem doktora znający aktywność naukową kandydata (np. promotor pracy magisterskiej) proszony jest o przesłanie opinii o kandydacie na adres studia.doktoranckie@nencki.gov.pl.

Doręczając pisma w formie dokumentu elektronicznego Komisja Rekrutacyjna stosuje w szczególności art. 46 ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 8, art. 54 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

7.2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocenę studiów magisterskich (0-15 punktów), określoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów.

2. Wcześniejszą aktywność naukową (udział w konferencjach naukowych, publikacje) (0 -20 punktów).

3. Opinię samodzielnego pracownika nauki znającego aktywność naukową kandydata (np. promotora pracy magisterskiej) (0 – 20 punktów).

4. Podanie (0 – 10 punktów).

5. Praktykę naukową w instytucie badawczym (0 – 30 punktów).

6. Opinię potencjalnego opiekuna naukowego - kierownika projektu (0-35).

7. Udział w programie „Diamentowy Grant” (20 punktów).

7.3. W trzecim etapie osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez Komisję, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

8. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej. Rozmowa odbywa się w języku angielskim. 

9. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu, a także wywieszane w siedzibie Instytutu przez 30 dni oraz przesłane drogą mailową do kandydata.

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust. 2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138, 398). Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

 

 

Wniosek o stypendium NCN

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje