Szkoła Doktorska

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

 

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD rozpocznie się 4 czerwca 2019 r.

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej - lista projektów i liczba miejsc

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN  

Tytuł projektu

Liczba miejsc

1. VErTIGO - Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię

 

1

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Tytuł projektu

Liczba miejsc

1. Inżynieria przerwy energetycznej w azotkowych i tlenkowych strukturach kwantowych.

1

2. Efekty ekscytonowe w perowskitach dla celów fotowoltaicznych i   laserowych.

1

3. Efekty ekscytonowe w studniach półprzewodników III-V i II-VI

1

4. Badanie mechanizmów wzrostu monokryształów azotku galu    (GaN) krystalizowanych metodą amonotermalną w wybranych kierunkach krystalograficznych.

1

5.Modelowanie procesu krystalizacji azotku galu (GaN) metodą amonotermalną. Porównanie z eksperymentem.

 

1

6.Topologiczne przejście fazowe oraz własności stanu izolatora topologicznego w półprzewodnikowych studniach kwantowych wytworzonych na bazie azotku indowo-galowego.

 

1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Tytuł projektu

Liczba miejsc

1. Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje.

1

2. Identyfikacja białek strukturalnych aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek

1

3. Identyfikacja białek regulatorowych aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek.

1

4. Charakterystyka endosomów w komórkach śródbłonka jako miejsca magazynowania cholesterolu – przedziału biorącego udział w szlakach przekazywania sygnałów, w których uczestniczą aneksyny i ich białka partnerskie

1

5. Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się – badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania

2

6. Wykorzystanie indukowanych komórek macierzystych do badań plastyczności synaptycznej

1

7. Wpływ procesów zapalnych na plastyczność synaptyczną.

1

8. Zaburzenia plastyczności synaptycznej upośledzające motywację pokarmową i społeczną

1

9. Zaburzenia plastyczności synaptycznej upośledzające wygaszanie reakcji strachu

1

10. Identyfikacja i charakteryzacja genetycznych oraz epigenetycznych podstaw tożsamości komórkowej oraz funkcji astrocytów

1

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej  
Tytuł projektu Liczba miejsc

1. Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej

2

2. Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irinotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny

1

3. Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków

1
Instytut Chemii Organicznej PAN  
Tytuł projektu Liczba miejsc
1. Karbodi- i trifluorometylowanie alkinów i alkenów poprzez sekwencję karbometalowania i fluoroalkilowania 1
2. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu 4
3. Komputerowo wspomagana synteza organiczna 1
4. Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag 1
5. Kataliza przeniesienia fazowego w trybie przepływowym pod wysokim ciśnieniem 1
6. Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów 1
7. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych 2

Harmonogram i zakresu rekrutacji do szkoły doktorskiej