Pracownia Układu Wzrokowego

Kierownik: Andrzej WRÓBEL

Zespół: Andrzej Foik (doktorant), Marek Bekisz, Jan Kamiński (doktorant), Ewa Kublik, Syune Nersisyan (doktorantka), Avelino Silva (doktorant), Joanna Smyda, Wioletta Waleszczyk, Anna Wieczorek (doktorantka)

Profil badań

Badania naszej grupy są skierowane na zrozumienie dynamiki aktywności neuronalnej w systemach zmysłowych czuwających i znieczulonych zwierząt. Używając technik elektrofizjologicznych do zbierania danych oraz neuroinformatycznych metod ich analizy staramy się skorelować reakcje komórek nerwowych i małych obwodów neuronalnych z ich kontekstem behawioralnym.

Więcej informacji o Pracowni na naszej stronie

Metody badawcze:

• rejestracje wewnątrzkomórkowe in vitro
• rejestracja aktywności iglicowej pojedynczych neuronów
• rejestracje lokalnych potencjałów polowych z przytomnych zwierząt
• korelaty EEG procesów kognitywnych u ludzi
• analiza neuroinformatyczna sygnałów elektrofizjologicznych

Aktualna działalność badawcza:

• elektrofizjologiczne korelaty uwagi wzrokowej u kotów – analiza czasowa (w dziedzinie częstotliwości, fazy, amplitud i ich obwiedni) lokalnych potencjałów polowych (LFP) rejestrowanych równolegle w różnych częściach układu korowo-wzgórzowego podczas zadań behawioralnych opartych na odroczonym różnicowaniu przestrzennym bodźców wzrokowych lub słuchowych;
• przetwarzanie informacji czuciowej w korowo-wzgórzowej części układu wibrysowo-baryłkowego szczura – z uwzględnieniem roli pierwszo- i drugorzędowych jąder wzgórza w różnych sytuacjach kontekstowych; badania in vitro własności synaptycznych i sieci połączeń neuronalnych w korowo-wzgórzowym systemie przetwarzania informacji u gryzoni;
• rola pozakolankowatej drogi wzrokowej w percepcji ruchu – badania elektrofizjologiczne i modelowe czasowo-przestrzennych i spektralnych własności pól recepcyjnych pojedynczych neuronów u kota; kodowanie informacji w kolankowatej i pozakolankowatej drodze wzrokowej – badania czasowego wzorca aktywności neuronalnej z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych oraz analizy sygnałów;

Wybrane publikacje

Mochol G., Wójcik D. K., Wypych M., Wróbel A., Waleszczyk W. J. (2010). Variability of visual responses of superior colliculus neurons corresponds to their velocity preferences. J. Neurosci. 30: 3199-3209.

Bekisz M., Garkun Y., Wabno J., Hess G. Wróbel A., Kossut M. (2010). Increased excitability of cortical neurons induced by associative learning – an ex vivo study. Europ. J. Neurosci. 32: 1715-1725.


Sobolewski A., Kublik E., Świejkowski D. A., Łęski S., Kamiński J. K., Wróbel A. (2010). Cross-trial correlation analysis of evoked potentials reveals arousal related attenuation of thalamocortical coupling. J. Comput. Neurosci. 29: 485-493.

Sobolewski A., Swiejkowski D.A., Wróbel A., Kublik E. (2011) The 5-12Hz oscillations in the barrel cortex of awake rats – Sustained attention during behavioral idling? Clin. Neurophysiol. 122: 483-489.

Kamiński J., Brzezicka A., Wróbel A. (2011) Short-term memory capacity (7 ± 2) predicted by theta to gamma cycle length ratio. Learning and memory. 95: 19-23.