Pracownia Układu Limbicznego

Kierownik: Stefan KASICKI

Zespół: Jolanta Zagrodzka, Paweł Boguszewski, Mark J. Hunt, Sailaja A. Goda, Karolina Nowak, Maciej Olszewski, Joanna Piasecka

Profil badań

Nasze badania koncentrują się na: (i) neurobiologicznych korelatach zachowań emocjonalnych i społecznych w kontekście cech temperamentu i wieku (wykorzystujemy techniki elektrofizjologiczne i immunocytochemiczne równocześnie z zaawansowanymi metodami behawioralnymi), (ii) neurofizjologicznych i neurochemicznych mechanizmach w zwierzęcych modelach farmakologicznych schizofrenii, korzystając z szeregu rozmaitych metod (elektrofizjologiczne, zachowanie spontaniczne i warunkowanie klasyczne) u czuwających, poruszających się swobodnie zwierząt. Badamy aktywność bioelektryczną w podstawowych obszarach mózgu (jak jądro półleżące, kora przedczołowa, hipokamp i ciało migdałowate), zaangażowanych w zachowania emocjonalne, społeczne, uczenie się i/lub odpowiedzialnych za pewne zaburzenia psychiczne, głównie metodami elektrofizjologicznymi.

Metody:

Behawioralne, farmakologiczne, techniki elektrofizjologiczne i immunocytochemiczne, na ogół wykorzystujemy kilka technik równocześnie w jednym doświadczeniu.

Aktualna działalność badawcza

• Temperamentalne uwarunkowania interakcji społecznych i ich neurobiologiczne korelaty u szczurów o zróżnicowanym profilu emocjonalnym (selekcjonowane psychogenetycznie szwajcarskie sublinie RHA/verh i RLA/verh),
• Reaktywność emocjonalna i sprawność procesów poznawczych w zależności od pozycji w hierarchii grupowej,
• Zmiany w aktywności elektrycznej jądra półleżącego i innych struktur układu limbicznego mózgu w szczurzym modelu hipofunkcji receptora NMDA wywołanej podaniem antagonistów tego receptora (farmakologiczny model zwierzęcy schizofrenii) i innych środków farmakologicznych. Elektrofizjologiczne korelaty procesów uczenia się i wygaszania odpowiedzi odruchowej w paradygmacie lękowego warunkowania klasycznego po podaniu środków psychomimetycznych. Elektrofizjologiczna aktywność jest rejestrowana głównie ze struktur układu limbicznego mózgu. Więcej n/t danych elektrofizjologicznych

Wybrane publikacje

Meyza K.Z., Boguszewski P., Nikolajev E., Zagrodzka J. (2011) Age increases anxiety and reactivity of the fear/anxiety circuit in Lewis rats. Behavioral Brain Research, 225:192-200.

Hunt M.J., Falinska M., Leski S., Wojcik D.K., Kasicki S. (2011) Differential effects produced by ketamine on oscillatory activity recorded in the rat hippocampus, dorsal striatum and nucleus accumbens. J Psychopharmacol, 25:808-821.

Hunt M.J., Falinska M., Kasicki S. (2010) Local injection of MK801 modifies oscillatory activity in the nucleus accumbens in awake rats. J Psychopharmacol. 24(6):931-941.

Hunt M.J., Matulewicz P., Gottesmann C., Kasicki S. (2009) State-dependent changes in high-frequency oscillations recorded in the rat nucleus accumbens. Neuroscience. 164(2):380-386.

Meyza K.Z., Boguszewski P.M., Nikolaev E., Zagrodzka J. (2009) Diverse Sensitivity of RHA/verh and RLA/verh Rats to Emotional and Spatial Aspects of Novel Environment as a Result of a Distinct Pattern of Neuronal activation in the Fear/Anxiety Circuit. Behav. Genet. 39(1): 48-61.

Meyza K.Z., Boguszewski P.M., Nikolaev E., Zagrodzka J. (2007) The effect of age on the dynamics and the level of c-Fos activation in response to acute restraint in Lewis rats. Behav Brain Res. 18;180(2):183-9.