Pracownia Neuropsychologii

Kierownik: Elżbieta SZELĄG

Zespół: Weronika Duda, Alicja Moczulska, Kamila Nowak, Anna Oroń, Justyna Skolimowska, Aneta Szymaszek, Małgorzata Węsierska

Profil badań

Neurofizjologiczne i neuropsychologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego u ludzi i zwierząt w normie i patologii. Badania ludzi koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji, komunikacji językowej, pamięci i uczeniu się. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, tj. opóźnieniem rozwoju mowy i języka, afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem. Badania prowadzone na zwierzętach koncentrują się na neuronalnym i neuroanatomicznym podłożu procesów uczenia się i pamięci, percepcji słuchowej, koordynacji i plastyczności poznawczej oraz restytucji funkcji poznawczych.

Metody:

• percepcja czasu i czasowe przetwarzanie informacji w normie i patologii
• innowacyjne metody neurorehabilitacji
• terapia zaburzeń komunikacji językowej oraz innych zaburzeń poznawczych
• neuropsychologiczne podłoże funkcjonowania poznawczego dzieci i dorosłych
• deficyty poznawcze w autyzmie dziecięcym oraz innych zaburzeniach neurorozwojowych
• neuropsychologia starzenia chronologicznego, długowieczności i neurodegeneracji
• neuropsychologiczna ocena wczesnych etapów Choroby Alzheimera
• neuronalne podłoże uczenia, pamięci przestrzennej i słuchowej pamięci rozpoznawczej u szczurów
• behawioralne badania pamięci u różnych szczepów szczurów i różnych gatunków zwierząt
• neuronalne podłoże procesów poznawczych towarzyszących pamięci przestrzennej w modelu szczurzym
• wpływ prądowej przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS) na procesy poznawcze w modelu zwierzęcym
• badania są kombinacją metod behawioralnych, elektrofizjologicznych, fMRI, molekularnych, farmakologicznych, technik neuroanatomicznych i lezji.

Aktualna działalność badawcza

• neuropsychologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi i zwierząt
• innowacyjne metody terapii zaburzeń komunikacji językowej w afazji, opóźnionym rozwoju mowy, jąkaniu, autyzmie wczesnodziecięcym, defektach słuchu
• innowacyjne metody terapii zaburzeń pamięci i uwagi u osób w różnym wieku
• czasowe aspekty przetwarzania informacji, mowy, funkcjonalna asymetria półkul mózgowych
• starzenie chronologiczne a starzenie poznawcze, neurodegeneracja i neurorehabilitacja
• funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzonym słuchem, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz neurorozwojowymi
• badania neuronalnego podłoża pamięci u zwierząt na przykładzie różnych szczepów szczurów

Wybrane publikacje

Skolimowska J., Węsierska M., Lewandowska M., Szymaszek A., Szeląg E. (2011) Divergent effects of age on performance in spatial associative learning and real idiothetic memory in humans. Behavioral Brain Research, 218: 87-93.

Szeląg E., Szymaszek A., Aksamit-Ramotowska A., Fink M., Ulbrich P., Wittmann M., Pöppel E. (2011) Cognitive competence, not chronological age determines temporal sequencing ability. Restorative Neurology and Neuroscience, 29: 35-45.

Dockery C.A., Liebetanz D., Birbaumer N., Malinowska M., Wesierska M.J. (2011). Cumulative benefits of frontal transcranial direct current stimulation on visuospatial working memory training and skill learning in rats. Neurobiology of Learning and Memory; 96, 452–460.

Lewandowska M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Szeląg E. (2010) Changes in fMRI BOLD response to increasing and decreasing task diffi culty during auditory perception of temporal order. Neurobiology of Learning and Memory, 94: 382-391.

Dockery C.A., Węsierska M.J. (2010) A spatial paradigm, the allothetic place avoidance alternation task, for testing visuospatial working memory and skill learning in rats. Journal of Neuroscience Methods, 191: 215–221.

Szymaszek A., Sereda M., Pöppel E., Szeląg E. (2009) Individual diff erences in the perception of temporal order: the eff ect of age and cognition. Cognitive Neuropsychology, 26: 135-147.

Nasza strona:
Zapraszamy na naszą nową stronę: http://www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl/