Pracownia Białek Wiążących Wapń

Kierownik: Anna FILIPEK

Zespół: Wiesława LEŚNIAK (profesor nadzwyczajny), Ruzanna DJAVADIAN (profesor nadzwyczajny), Katarzyna BARTKOWSA (adiunkt), Agata ANISZEWSKA (doktorant), Agnieszka GÓRAL (doktorant), Beata KĄDZIOŁKA (doktorant), Sara ROSIŃSKA (doktorant), Barbara SOBIAK (doktorant), Anastasiia BOHUSH (doktorant), Beata TEPPER (doktorant), Ewelina JUREWICZ (biolog)

Profil badań

Pracownia zajmuje się badaniem regulacji homeostazy jonów wapnia i jej wpływem na procesy związane z proliferacją i różnicowaniem się komórek. W szczególności badana jest rola białka wiążącego wapń - S100A6 i jego ligandów: CacyBP/SIP, Sgt1, CHP1, a także rola kinaz MAP, białka tau, α-synukleiny i Hsp90 w fizjologii i patologii (głownie w chorobach neurodegeneracyjnych). Zespół bada też transkrypcyjną i epigenetyczną regulację ekspresji genów kodujących białko S100A6 i jego ligandy. Ponadto, zespół prowadzi badania mechanizmów rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i powiazań układu odpornościowego, w tym interleukiny 6 i jej receptora, z układem nerwowym. Modelem stosowanym w tych badaniach jest opos laboratoryjny (Monodelphis domestica) i myszy transgeniczne.

Aktualna działalność badawcza

  • Badanie ekspresji i funkcji białek S100A6, tau, α-synukleiny  Sgt1, CacyBP/SIP, Chp-1, w komórkach prawidłowych i poddanych działaniu czynników stresowych oraz w tkankach prawidłowych i zmienionych chorobowo.
  • Badanie regulacji ekspresji CacyBP/SIP oraz wpływu CacyBP/SIP na ekspresję genów i funkcję cytoszkieletu w komórkach proliferujących i różnicujących.
  • Badanie pozakomórkowej funkcji S100A6; identyfikacja receptorów błonowych i ścieżek sygnałowych aktywowanych przez S100A6. 
  • Badanie efektu zmienionej ekspresji S100A6 na proces różnicowania keratynocytów.
  • Badanie transkrypcyjnej i epigenetycznej regulacji ekspresji genów S100 i innych genów zawartych w tzw. kompleksie różnicowania naskórka (EDC).
  • Skonstruowanie transgenicznego „zielonego” oposa laboratoryjnego (Monodelphis domestica), z wprowadzonym genem kodującym białko zielonej fluorescencji (GFP).
  • Badanie ekspresji receptora IL-6R w strukturach serotoninergicznych pnia mózgu myszy nie syntetyzujących IL-6.

 

Wybrane publikacje

 

Sobiak B, Graczyk-Jarzynka, Leśniak W (2016) Comparison of DNA Methylation and Expression Pattern of S100 and Other Epidermal Differentiation Complex Genes in Differentiating Keratinocytes. J. Cell Biochem. 117: 1092-8.

 

Topolska-Woś AM, Shell SM, Kilańczyk E, Szczepanowski RH, Chazin WJ, Filipek A (2015) Dimerization and phosphatase activity of calcyclin-binding protein/Siah-1 interacting protein: the influence of oxidative stress. FASEB J. 29: 1711–24.

 

Aniszewska A, Chłodzińska N, Bartkowska K, Winnicka MM, Turlejski K, Djavadian RL. (2015) The expression of interleukin-6 and its receptor in various brain regions and their roles in exploratory behavior and stress responses. J Neuroimmunol. 284:1-9.

 

Bartkowska K, Aniszewska A, Turlejski K, Djavadian RL (2014) Distribution and function of TrkB receptors in the developing brain of the opossum Monodelphis domestica. Dev. Neurobiol. 2014 74: 707-22.

 

Jurewicz E, Góral A, Filipek A (2014) S100A6 is secreted from Wharton’s jelly mesenchymal stem cells andinteracts with integrin. Int. J. Biochem. Cell Biol. 55: 298–03.