Nagroda Nenckiego 2018 dla prof. Jacka Gaertiga

Laureatem Nagrody Nenckiego 2018 został prof. Jacek Gaertig z University of Georgia w Athens, USA. Nagroda ta została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu, aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy współpracują z naukowcami z Instytutu Nenckiego.

 

31 maja 2019r. w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, odbyła się uroczystość, podczas której przewodnicząca Kapituły Konkursowej, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, oraz dyrektor instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń, wręczyły Nagrodę Nenckiego prof. Jackowi Gaertigowi. Laureat wygłosił wykład zatytułowany: "Size control and pattern formation in a single-cell model Tetrahymena".

 

Prof. Gaertig ukończył w 1983 roku studia magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1989 roku obronił doktorat na temat biologii orzęsków pod kierunkiem profesora Andrzeja Kaczanowskiego. Odbył w międzyczasie liczne staże naukowe w laboratoriach na Uniwersytecie Paris-Sud, Orsay, Uniwersytecie w Tybindze i Giessen. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował na Uniwersytecie w Rochester (USA), gdzie w latach 1990-1994 odbywał staż podoktorski. Od 1995 roku jest związany z Uniwersytetem Georgia w Athen, (USA), gdzie w Zakładzie Biologii Komórki przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej i stał się autorytetem światowej klasy w dziedzinie biologii molekularnej orzęsków. Za swoje kluczowe osiągnięcie prof. Gaerting uważa opracowanie metody transformacji orzęska Tetrahymena thermopila, która umożliwiła zakrojone na szeroką skalę badania biochemiczne i molekularne szlaków przekaźnictwa i funkcji wybranych białek istotnych dla ruchliwości i różnicowania modelowego organizmu jednokomórkowego. Ważnym, opublikowanym w Nature, w 2010r. odkryciem było, że białko MEC-17 jest acetylatransferazą alfa tubuliny, a wyłączenie funkcji tego białka powodowało zaburzenie receptorów neuronów dotykowych u nicieni i wywoływało defekty neuromięśniowe u rybki Dario pręgowany. Prof. Gaertig opublikował liczne prace w bardzo dobrych czasopismach naukowych, uzyskał 3 patenty, realizował liczne granty z National Science Fundation oraz prestiżowe granty NIHRO1 i NIHR21.

 

Bliski związek prof. Gaertiga z Instytutem rozpoczął się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku od współpracy z prof. Marią Jerką-Dziadosz, której doktorantka Izabela Strzyżewska-Jówko spędziła kilka miesięcy w laboratorium Profesora w Athens ucząc się metod transformacji Tetrahymena, które przeniosła do Instytutu kontynuując współpracę. Kolejne osoby z Instytutu, głownie współpracownicy z grupy prof. Stanisława Fabczaka a w ostatnich latach z grupy prof. Doroty Włogi, która odbyła staż podoktorski w laboratorium prof. Gaertiga, ugruntowały tę współpracę, odbywając liczne staże i prowadząc wspólne badania. Laureat podkreślał w swoim wystąpieniu, że każda wizyta w Instytucie Nenckiego jest dla niego inspirująca, a współpraca z kolejnymi pokoleniami biologów zajmujących się Tetrahymena w Instytucie Nenckiego jest bardzo owocna.