Erasmus +

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).  Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz Instytutów naukowych poprzez wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Więcej  o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

 

Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Instytut otrzymał kartę Erasmusa na lata 2014-2020 dającą mu możliwość przystąpienia do programu. W związku z tym, o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ może ubiegać się każdy uczestnik studiów doktoranckich lub pracownik Instytutu bez względu na wiek czy narodowość.

 

Do jakich krajów można wyjechać?

W programie Erasmus+ uczestniczą następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;

państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są  otwarte dla organizacji z państw partnerskich. Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

Do jakiej instytucji/uczelni można wyjechać?

Wyjechać można  do instytucji zagranicznej z którą Instytut Nenckiego współpracuje  w ramach programu Erasmus plus.  Lista poniżej:

 

Radboud University www.ru.nl

University of Bari www.uniba.it

Norwegian University of Life Sciences www.umb.no

Norwegian University of Science and Technology www.ntnu.edu

University College Cork www.ucc.ie

University of Portsmouth www.port.ac.uk

Brno University of Technology https://www.vutbr.cz

University of Padova http://www.unipd.it

 

W przypadku chęci wyjazdu do instytucji,  z którą Instytut nie współpracuje w ramach programu Erasmus plus, kandydat powinien  samodzielnie  zainicjować podpisanie umowy.  W tym celu należy pobrać ze strony  wzór  umowy  i wysłać go do koordynatora programu Erasmus+ w jednostce docelowej, z prośbą o podpisanie. Podpisaną umowę należy dołączyć do dokumentów składanych w czasie rekrutacji. 

 

Jak wziąć udział w programie?

Doktoranci

Doktoranci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

na studia – do zagranicznej szkoły wyższej/Instytutu współpracujących z Instytutem Nenckiego (wyjazdy trwające min. 3 a max. 6 miesięcy). Przed wyjazdem należy uzgodnić  porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) Jest to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i instytucją macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Ze strony Instytutu Nenckiego dokument podpisuje  Kierownik Studiów Doktoranckich i Kierownik Zakładu.

na szkolenie/praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z Instytutem Nenckiego (wyjazdy trwające min. 8 tyg.) Przed wyjazdem na praktykę/szkolenie należy uzgodnić  porozumienie o programie praktyki (Learning agreement for traineeship). Porozumienie to określa program i przebieg praktyki. Ze strony Instytutu Nenckiego dokument podpisuje  Kierownik Zakładu. 

 

Stypendium na wyjazd

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Szczegóły:  www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze

 

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ, która obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji czy Chorwacji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

W czasie studiów doktoranckich można wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę. Studenci wyjeżdżający zachowują prawo do pobierania stypendiów przyznanych w kraju.  

 

Pracownicy

O wyjazd w programie Erasmus + mogą się ubiegać wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Instytut może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Wyjazd będzie odbywał się w ramach delegacji

 

Pracownicy mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

- w celu prowadzenia zajęć w Instytucie partnerskim. W czasie wyjazdu należy przeprowadzić min 8 godzin zajęć  dydaktycznych w tygodniu. Przed wyjazdem należy ustalić  porozumienie o programie nauczania. (Staff-mobility-agreement-teaching), który musi zatwierdzić instytucja macierzysta i goszcząca. Ze strony Instytutu dokument podpisują członkowie Komisji Erasmusa.

- w celach szkoleniowych  - służą doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy. Oferta ta adresowana jest do wszystkich pracowników Instytutu, także dla pracowników administracji. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest  plan szkolenia (Staff-mobility-agreement training) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez instytucję macierzystą i instytucję goszczącą. Ze strony Instytutu dokument podpisują członkowie Komisji Erasmusa.

 

Stypendium na wyjazd

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Szczegóły:  www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze