Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. W przypadku gdy okres ten przekracza 3 miesiące należy wystąpić o zarejestrowanie pobytu.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać cudzoziemcy z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

Cudzoziemcy z państw nie będących członkami UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892348

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Katarzyna Gardocka
studia.doktoranckie@nencki.gov.pl
tel: +48 22 5892215

Projekty Konferencje