ZAPYTANIE OFERTOWE NR 81/2019 na usługę przygotowania Studium Wykonalności wniosku POIR3/4.2 dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN