Umowy ramowe na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz materiałów komputerowych i sieciowych z dopuszczeniem składania ofert częściowych, znak sprawy: AZP-261-06/2020 (otawarcie ofert 15.04.2020 r.)