Praca dla biologa

Drukuj
1 2 3

WYMAGANIA
- stopień doktora nauk biologicznych
- doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej i/ lub mikroskopii.
W szczególności poszukujemy osoby z doświadczeniem w tworzeniu i użyciu wektorów wirusowych in vivo, operacjach stereotaktycznych, mikroskopii elektronowej.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:
- list motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN,
- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć,
- odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego,
- zaświadczenie o pozytywnym rozliczeniu projektu badawczego,
- opinia o kandydacie wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego spoza placówki, w której kandydat obecnie pracuje,
- informacje kontaktowe

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:
Urszula Dziewulska
Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
e-mail: u.dziewulska@nencki.gov.pl