Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje magistranta-stypendystę

Drukuj
1 2 3

Nazwa stanowiska – magistrant – stypendysta

Liczba stanowisk - 1

 

Wymagania:

- rozpoczęte studia II stopnia, lub III-IV rok jednolitych studiów magisterskich, (ewentualnie III rok studiów licencjackich - przed obroną pracy licencjackiej) na kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej (na poziomie podstawowym), mile widziana znajomość podstaw technik biologii molekularnej oraz umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi

- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

- znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

- wyprowadzenie linii delecyjnych wybranych genów kodujących białka mitochondrialne oraz/lub podjednostek kanałów potasowych z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9 w liniach komórkowych glioblastomy U-87MG i/lub HEK293T.

- wstępna analiza uzyskanych klonów technikami biochemicznymi

 

Typ konkursu NCN – SONATA-BIS

Grupa nauk – NZ

Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1000zł/miesiąc, na okres 18 miesięcy

Forma składania ofert: dowolna

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 kwietnia 2019r.

 

Informacje dodatkowe:

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ

  • list motywacyjny
  • życiorys naukowy (curriculum vitae)
  • opinia o kandydacie wystawiona przez pracownika naukowego (np. opiekuna praktyk lub pracy licencjackiej),
  • informacje kontaktowe,
  • Oferty proszę przesyłać bezpośrednio do kierownika projektu: Bogusz Kulawiak, email: b.kulawiak@nencki.gov.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).