Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: student /ka (magistrant /ka)

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: student /ka (magistrant /ka)

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki: biologia komórki

Typ i rodzaj konkursu: FNP Homing

 

 

Wymagania:

- wykształcenie:
oferta skierowana jest do studentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli co najmniej 3 rok studiów z zakresu biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych
- doświadczenie zawodowe:
mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej
- umiejętności:
czytanie i analizowanie publikacji naukowych, przygotowywanie prezentacji, dobra znajomość języka angielskiego; mile widziana umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi
- kompetencje:
motywacja do pracy naukowej, zainteresowanie biologią molekularną i komórkową, neurobiologią; dobra organizacja pracy, kreatywność, zdolność do pracy w grupie, elastyczność; dobre,  pisemne i ustne, zdolności komunikowania; zdolności manualne

 

Zakres zadań na stanowisku, w tym opis projektu:

 

Wewnątrzkomórkowe sortowanie białek jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych funkcji wszystkich komórek. W ostatnich latach odkryto nową rodzinę receptorów sortujących, tak zwanych receptorów zawierających domenę VPS10P (ang. VPS10P domain receptors), które okazały się być kluczowe dla prawidłowej funkcji neuronów. Nasze wstępne dane wskazują, że białka te występują nie tylko w komórkach nerwowych, ale także w glejowych, dokładnej w astrocytach i mikrogleju, i że mogą pełnić role istotne dla aktywności tych komórek w chorobach mózgu. Projekt ma więc na celu określenie znaczenia białek należących do tej rodziny: sorla, sortilin i SorCS2, dla funkcji astrocytów i mikrogleju. W ramach realizacji projektu zidentyfikujemy nowe białka glejowe, których sortowanie wewnątrzkomórkowe zależy od receptorów SORLA, sortilin i SorCS2 oraz scharakteryzujemy ich rolę w patogenezie  glejaka i udaru mózgu.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie głównie:

- prowadzenie doświadczeń w hodowlach in vitro,

- prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem technik qRT-PCR i western blot,

- analiza i interpretacja wyników oraz ich prezentowanie.

 

Warunki zatrudnienia:

- atrakcyjny temat: badanie nowych mechanizmów istotnych dla funkcji komórek glejowych w kontekście chorób mózgu

- możliwość pracy z zastosowaniem najnowszych technik biologii molekularnej i komórkowej

            - pracę w miłej atmosferze, w młodym, prężnym zespole

            - stypendium magisterskie: 1500 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy

            - data rozpoczęcia pracy: 01.02.2019 lub do uzgodnienia (ale nie później, niż 07.2020)

           

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys uwzględniający osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata (mile widziana lista publikacji, abstraktów konferencyjnych, tytuły realizowanych projektów)
  2. List motywacyjny
  3. Średnia ocena ze studiów lub kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich i wykaz ocen z przedmiotów kierunkowych
  4. List polecający (1-2)

Dokumenty należy składać do dnia 15.01.2020.

 

Dane kontaktowe: Dr Anna Malik, a.malik@nencki.gov.pl

Link do strony internetowej: http://en.nencki.gov.pl/laboratory-of-molecular-neurobiology      

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30.04.2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).