Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Typu post-dok

Drukuj
1 2 3

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Typu post-dok

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: biologia komórki

Typ i rodzaj konkursu: NCN, Opus - NZ

 

 

Wymagania:

  • Stopień naukowy doktora biologii lub nauk pokrewnych, uzyskany najwyżej 5 lat przed złożeniem podania (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem);
  • Doświadczenie w zakresie biochemii i biologii molekularnej;
  • Umiejętność pracy ze hodowlami komórkowymi;
  • Znajomość metod mikroskopii konfokalnej;
  • Mile widziana znajomość zagadnień cytoszkieletu;
  • Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach i kursach, grantach, stypendia, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, itp.) oraz opinia opiekunów naukowych;
  • Znajomość języka angielskiego.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy pracownika naukowego posiadającego stopień doktora i zainteresowanego poznaniem roli niescharakteryzowanych dotychczas białek rzęskowych w regulacji ruchu rzęsek

Stanowisko w ramach projektu NCN Opus pt. „Promień łączący RS3, białka budujące i rola w regulacji ruchu rzęski.”, kierowanego przez dr hab. Dorotę Włoga – jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Projekt dotyczy identyfikacji białek budujących promień  łączący 3 oraz poznania roli promienia RS3 w regulacji ruchu rzęsek. Badania wykorzystują techniki z zakresu biologii molekularnej, biochemii, mikroskopii konfokalnej i elektronowej

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w ramach projektu NCN OPUS. Okres trwania umowy – od 1 lipca 2019 do 31 maja 2020

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: 20 czerwca 2019 r. na adres: postdoc@nencki.gov.pl

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dyplom uzyskania stopnia doktora, referencje

 

Link do strony internetowej: http://www.nencki.gov.pl/pracownia-cytoszkieletu-i-biologii-rzesek

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).