Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: stypendysta

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: stypendysta

 

Liczba stanowisk - 1

Wymagania:

  1. Student studiów III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk biologicznych, w momencie podjęcia pracy w projekcie.
  2. Biegłość w posługiwaniu się technikami biologii molekularnej, biochemii i biologii komórki
  3. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie biochemii i biologii komórki oraz samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
  4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Projekt dotyczy zaburzeń w funkcjonowaniu śródbłonka naczyniowego żyły pępowinowej w warunkach dyslipidemii w modelu in vitro. Badania te mają charakter podstawowy ale nawiązują do zaburzeń ze strony śródbłonka żyły pępowinowej spowodowanych otyłością ciężarnych kobiet. Zaburzenia te mogą być przyczyną komplikacji metabolicznych u płodów i noworodków. 

Typ konkursu – Opus NCN

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 zł/mies (brutto). Okres pracy w projekcie – 12 miesięcy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  • list motywacyjny,
  • życiorys naukowy (curriculum vitae),
  • informacje kontaktowe.

 

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: j.bandorowicz-pikula@nencki.gov.pl

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).