Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów

 

 

Liczba stanowisk: 2

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań na stanowisku: 

 • Obsługa administracyjna projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE i innych programów finansowanych przez podmioty zewnętrzne m.in. FNP, NCN, MNiSW, NCBiR, w tym uruchomienie i zamknięcie projektów, monitorowanie wskaźników i kluczowych parametrów projektów, identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem, utrzymanie relacji z interesariuszami, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, koordynacja działań osób współpracujących w ramach projektów, raportowanie i prezentacja postępów projektów;
 • Dbałość o prawidłową realizację projektów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje, dokumentację projektową
 • Sporządzanie wniosków projektowych i składanie ich do właściwych instytucji finansujących;
 • Organizacja i obsługa międzynarodowych konferencji, spotkań projektowych, itp.;
 • Prowadzenie prezentacji i szkoleń dotyczących realizowanych projektów.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania projektami, ekonomiczne lub finansowe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • skrupulatność, odpowiedzialność i chęć do pracy z dokumentami
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE

 

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę
 • proponowana data rozpoczęcia pracy: 05.02.2020r.
 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny, ubezpieczenie pracownicze, fundusz socjalny

 

 

 

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Prosimy o przesłanie dokumentów do 20.01.2020r. e-mailem na adres: hr@nencki.edu.pl Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.