Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. księgowania i rozliczania projektów

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. księgowania i rozliczania projektów

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowo-Księgowy

 

Zakres zadań na stanowisku: 

 • rozliczanie projektów  badawczo-rozwojowych przyznawanych przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej i Funduszy Strukturalnych UE,
 • analiza dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektów badawczych i infrastrukturalnych,
 • opracowywanie wniosków o wprowadzenie zmian, sprawozdań okresowych oraz wniosków o płatność,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów projektowych, raportów, sprawozdań
 • bieżąca współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów,
 • opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • wsparcie kierowników projektów w zakresie warunków realizacji projektów,
 • obsługa finansowa realizowanych przez Instytut projektów.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania projektami, ekonomiczne lub finansowe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • skrupulatność, odpowiedzialność i chęć do pracy z dokumentami
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • znajomość obowiązujących przepisów dot. rozliczania projektów unijnych
 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów inwestycyjnych lub/i badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość specyfiki gospodarki finansowej jednostek PAN - będzie dodatkowym atutem
 • możliwość podjęcia pracy "od zaraz”, będzie dodatkowym atutem

 

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę
 • proponowana data rozpoczęcia pracy: 01.09.2020r.
 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny, fundusz socjalny

 

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 14.08.2020r. e-mailem na adres: hr@nencki.edu.pl z dopiskiem „księgowość”. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.