Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Profesor Instytutu

Drukuj
1 2 3

 

INSTYTUCJA: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor Instytutu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 12/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/08/2019

LINK DO STRONY: www.nencki.gov.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekologia,  fizjologia organizmów żyjących w środowisku naturalnym                                        

 

Wymagania:

- wykształcenie: stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
- doświadczenie zawodowe, dorobek i osiągnięcia  w dziedzinie fizjologii organizmów żyjących w środowisku naturalnym,
- wiedza w zakresie zintegrowanej biologii, regulacji metabolizmu oraz neurobiologicznych mechanizmów przekazywania emocji u zwierząt,
- kompetencje: motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej,
- biegła znajomość języka angielskiego.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, doświadczenie w zakresie fizjologii organizmów żyjących w środowisku naturalnym oraz doświadczenie w zdobywaniu grantów badawczych

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu,

           

Dokumenty proszę przesyłać na adres: u.dziewulska@nencki.gov.pl

 

Termin składania ofert: 13.08.2019

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.

2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć, w tym informację o uzyskanych i rozliczonych grantach badawczych  oraz informacje kontaktowe.

3. Odpis aktu nadania stopnia doktora habilitowanego.

4. Doświadczenie w kształceniu kadry badawczej (wypromowanie co najmniej jednego doktora)

5. Co najmniej dwie opinie (krajowe lub zagraniczne) potwierdzające twórczą samodzielność naukową kandydata i jego umiejętność sprawnego kierowania pracą badawczą.

 

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 października 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).