Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: postdok

Drukuj
1 2 3

 

Liczba stanowisk:  1
Miejsce wykonywania pracy:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Profil zawodowy badacza (R1-R4):  R2
Dziedzina nauki: biologiczna
Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus

 

Wymagania:

- wykształcenie - Stopień naukowy doktora nauk biologicznych
- doświadczenie zawodowe, dorobek i osiągnięcia  w dziedzinie biologii komórki/biologii nowotworów i obrazowania
- umiejętności w zakresie technik mikroskopii świetlnej i elektronowej, w tym CLEM i tomografii CLEM
- kompetencje (w tym „pożądane”): motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej,
- biegła znajomość języka angielskiego

 

Zakres zadań na stanowisku (w tym opis projektu – jeśli wymagany):

 

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora oraz doświadczenie w biologii komórki/biologii nowotworów i technikach mikroskopowych, w tym mikroskopii elektronowej i CLEM/ tomografii CLEM do realizacji projektu NCN Opus dotyczącego badań nad bezpośrednimi połączeniami międzykomórkowymi typu tunneling nanotubes (TNTs) oraz analizy ultrastruktury połączeń TNTs w mikrośrodowisku białaczki.

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy: umowa o pracę,
- czas trwania umowy: czas określony (12 miesięcy)

           

Dokumenty proszę przesyłać na adres: postdoc@nencki.gov.pl

 

Termin składania ofert: 24.04.2019

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.

2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć oraz informacje kontaktowe.

3. Dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób mogących udzielić referencji.

4. Odpis aktu nadania stopnia doktora.

 

 

Dane kontaktowe:  Katarzyna Piwocka

k.piwocka@nencki.gov.pl

Link do strony internetowej: www.nencki.gov.pl, http://cytometry.nencki.gov.pl/

                                                       

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).