Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu:  NCN OPUS - NZ

 

 

Wymagania:

- wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych, czy farmaceutycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia (2019); limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko

- doświadczenie zawodowe: opanowanie samodzielnej pracy eksperymentalnej, czynny udział w konferencjach naukowych, dobrze widziane staże zagraniczne

- umiejętności: doświadczenie w hodowli komórek ssaczych, znajomość podstawowych technik biologii molekularnej oraz biochemii białek, bardzo dobra znajomość j. angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych

- kompetencje (w tym „pożądane”): zdolność planowania pracy eksperymentalnej, samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz opracowania i przedstawiania wyników, umiejętność pracy w zespole, a także głębokie zainteresowanie problematyką naukową dotyczącą funkcjonowania komórki i motywacja do pracy naukowej

 

Zakres zadań na stanowisku:

Projekt przewiduje badanie regulacji przemieszczania z siateczki śródplazmatycznej do błony komórkowej dwóch transporterów karnityny SLC6A14 i SLC22A5, których poziom jest podwyższony w komórkach raka piersi. W szczególności będzie badana rola białek koatomeru II w tym procesie, a także rola kinazy AKT –kinazy białkowej o wysokiej aktywności w komórkach nowotworowych. Część eksperymentalna rozpocznie się od badań po nadekspresji genów kodujących oba transportery i będzie kontynuowana na liniach raka piersi.  Przewidziane jest stosowanie technik obrazowania (mikroskopia konfokalna), technik biochemii białek (immunoprecypitacja, immunobloting, biotynylacja) oraz badanie aktywności transportowej.

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę, 100% etatu finansowane z grantu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich (zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 102/2018 z dnia 8 listopada 2018)

- czas określony 36 miesięcy (w tym 3-miesięczny czas próbny)

- data rozpoczęcia pracy: 1.10.2019

 

Oferujemy:

Możliwość samodzielnej pracy w małym ale dynamicznym zespole w znakomicie wyposażonym laboratorium, a także, dzięki heterogenności naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej możliwość poszerzenia wiedzy i korzystania z ekspertyzy innych zespołów. Dostęp do wysokiej klasy ogólnoinstytutowej aparatury (np. mikroskopów konfokalnych i elektronowych), możliwość uczestniczenia w organizowanych w Instytucie kursach dotyczących nowoczesnej aparatury. Możliwość uczestnictwa w popularyzacji nauki.

 

Dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny, możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Wymagane dokumenty:

  • CV, życiorys naukowy, lista publikacji,
  • list motywacyjny,
  • kopia dyplomu doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia,
  • dane kontaktowe (adresy e-mail) 2 osób mogących udzielić opinii o kandydacie/tce,
  • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej będzie podstawowym miejscem pracy,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej),
  • kandydat/tka może dołączyć dodatkowe informacje i/lub kopie dokumentów świadczących o dodatkowych umiejętnościach/kwalifikacjach.

 

Powyższe dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf w terminie do 6 września br. do godz. 23:59 do kierownika projektu na adres post.doc@nencki.gov.pl, z zaznaczeniem „post-doc application” w temacie wiadomości.

 

Wybrane osoby mogą zostać indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim, podczas której zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe.

 

Dane kontaktowe: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, e-mail k.nalecz@nencki.gov.pl

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: http://www.nencki.gov.pl/-pracownia-procesow-transportu-w-blonach-biologicznych               

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).