Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: post doc

Drukuj
1 2 3

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: POST DOC

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

Profil zawodowy badacza: R2

Dyscyplina naukowa: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu:  NCN Opus, NZ

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora biologii w zakresie biochemii, biologii komórki  lub nauk pokrewnych, uzyskany najwyżej 5 lat przed złożeniem podania (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem).
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjne w zakresie biochemii i/lub biologii komórki i/lub w zakresie metod biologii molekularnej i proteomiki
 • Umiejętność pracy ze zwierzętami
 • Umiejętność zakładania i prowadzenie hodowli komórkowych
 • Wysoka motywacja do intensywnej pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR) oraz opiniami opiekunów naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Nie podejmowanie innej pracy podczas trwania zatrudnienie na stanowisku Post-doc w Instytucie Nenckiego.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy osoby mającej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanych badaniami metabolizmu mięśni szczególnym uwzględnieniem sygnalizacji wapniowej oraz bioenergetyki w warunkach normy i patologii. Oferowane w ramach grantu NCN Opus „Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a (myszy mdx)” kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Zabłockiego stanowisko badawcze nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres umowy: 3 lata. Celem projektu jest identyfikacja komórek odpowiedzialnych za kalcyfikację mięśni szkieletowych myszy mdx oraz wyjaśnienie procesów biochemicznych a szczególnie roli stresu siateczki śródplazmatycznej  w przebiegu mineralizacji mięśni. W badaniach będą wykorzystywane techniki biochemiczne, mikroskopowe oraz metody biologii molekularnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na 3 lata
 • rozpoczęcie pracy 10 czerwca 2019 r.              

           

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.
 • Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć.
 • Odpis aktu nadania stopnia doktora nauk biologicznych.
 • Dyplomy, świadectwa pracy, certyfikaty,
 • Kontakt do 3 osób mogących dać referencje
 • Informacje kontaktowe.

 

Dokumenty proszę przesyłać na adres: postdoc@nencki.gov.pl

 

Termin składania ofert: 31.05.2019

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).