Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Zwierzętarni

Drukuj
1 2 3

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Zwierzętarni

 

Główne zadania i obowiązki:

 • Zapewnienie zwierzętom laboratoryjnym właściwych warunków utrzymania (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • Ustalanie i kontrola zasad funkcjonowania (opracowywanie procedur) i korzystania ze zwierzętarni
 • Nadzór nad stanem zdrowotności zwierząt zgodnie z wytycznymi FELASA
 • Prowadzenie ewidencji zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz niezbędnej dokumentacji
 • Prowadzenie oraz nadzór nad pracą zespołu, w tym: planowanie zatrudnienia systematyczna ocena oraz motywowanie i rozwój pracowników oraz organizowanie szkoleń

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe zootechniczne, weterynaryjne lub pokrewne
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz umiejętności organizacyjne
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierząt w standardzie SPF (ang. Specific Pathogen Free)
 • Wiedza na temat zasad prawidłowego utrzymania szczepów myszy i szczurów laboratoryjnych pod względem różnorodności genetycznej
 • Znajomości kryteriów kontroli zdrowia zwierząt laboratoryjnych wg. FELASA
 • Podstawowa wiedza na temat modyfikacji genetycznych zwierząt laboratoryjnych
 • Znajomość podstawowych przepisów prawnych regulujących ochronę zwierząt laboratoryjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w prestiżowej jednostce badawczej
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Pakiet świadczeń dodatkowych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu
 • kontakt mailowy lub telefoniczny do osoby gotowej udzielić referencji

 

 

 

Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać e-mailem na adres:  kierownik.zwierzetarni@nencki.gov.pl  w terminie do dnia 19.07.2019 r.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 października 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).