Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Pracowni Usługowej prowadzącej usługi w zakresie badań behawioralnych

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Pracowni Usługowej prowadzącej usługi w zakresie badań behawioralnych

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe: stopień doktora nauk biologicznych lub medycznych.
 • Udokumentowany dorobek naukowy - co najmniej 10 publikacji w czasopismach z IF z zakresu badań behawioralnych.
 • Znajomość zautomatyzowanych systemów doświadczalnych i systemów do optycznego śledzenia zwierząt.
 • Wiedza z zakresu statystyki używanej w badaniach biomedycznych i behawioralnych w tym umiejętność analizy wielowymiarowej.
 • Umiejętności techniczne do utrzymania, diagnozowania i doraźnych napraw sprzętu wykorzystywanego do badań behawioralnych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu badaniami behawioralnymi
  w ramach projektów z zakresu podstawowych badań neurobiologicznych
  i biomedycznych.
 • Doświadczenie i wiedza w zakresie analizy danych doświadczalnych, integracji danych behawioralnych z danymi fizjologicznymi  w tym programowanie w językach służących do analizy danych (preferowane R, Python).

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • rodzaj umowy - umowa o pracę
 • powołanie na funkcję kierownika pracowni na okres 5 lat

 

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: zgłoszenia proszę wysyłać na adres: group.leader@nencki.edu.pl do 31 maja 2020 r.

 

Wymagane dokumenty: CV, życiorys naukowy wraz z listą publikacji,  list motywacyjny, 2 referencje od doświadczonych naukowców, którzy mogą dostarczyć opinii na temat kandydata/kandydatki

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu/sposób informowania o wynikach konkursu:

Planuje się, że kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do 10 czerwca 2020r. Informacja o wynikach procedury rekrutacji zostanie przesłana pocztą elektroniczną. Rozmowy kwalifikacyjne (zdalne lub osobiście) planowane są na 15, 16 czerwca 2020r.

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).