Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: badawczo – techniczne (typu postdoc)

Drukuj
1 2 3

 

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dziedzina nauki: Biologiczna
Typ i rodzaj konkursu: NCN Sonata Bis 5

 

 

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych związanych z tematyką projektu
  • Znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu.
  • Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz biegła znajomość języka angielskiego.
  • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i funkcji jądra komórkowego.
  • Bogate doświadczenie praktyczne w zakresie mikroskopii świetlnej, hodowli komórek, technik biologii komórkowej i molekularnej (m.in. klonowanie, Real-Time PCR)
  • Podstawowa umiejętność pracy z bazami danych biologicznych, swoboda w korzystaniu z programów służących do analizy obrazu.
  • Znajomość analizy sekwencji i analizy statystycznej danych biologicznych będą mile widziane.
  • ​Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń, oraz opracowywania danych i sporządzania raportów.

 

Opis projektu:

Dzięki nowo opracowanym metodom opartym na analizie konformacji chromatyny, zbadano z dużą dokładnością sposób jej ułożenia w jądrze komórkowym. Badania te zostały przeprowadzane głównie dla komórek proliferujących/ transformowanych, do tej pory jednak bardzo niewiele wiadomo o przestrzennej organizacji genomu komórek terminalnie zróżnicowanych jakimi są neurony. Wydaje się, że ten rodzaj epigenetycznej kontroli transkrypcji genów może mieć szczególne znaczenie w komórkach nerwowych, ponieważ ich profil ekspresji białek ulega znacznym zmianom na skutek pobudzenia pod wpływem sygnałów zewnętrznych. Jednakże do tej pory nie zbadano roli przestrzennej organizacji genomu w plastyczności synaptycznej będącej podstawą procesów uczenia się i pamięci. Dlatego też w naszym projekcie chcielibyśmy ustalić dokładną mapę interakcji chromatyny zachodzących w jądrze szczurzych neuronów za pomocą metody Hi-C, a także określić, które z nich ulegają zmianom po pobudzeniu komórek. Z naszych wstępnych badań wynika, że stymulacja komórek nerwowych indukuje zmiany w organizacji chromatyny. Planujemy zatem zbadać jaki jest molekularny mechanizm powstawania tych zmian oraz znaleźć czynniki za nią odpowiedzialne. Postaramy się także odkryć ich znaczenie dla działania komórki nerwowej, a także zbadać ich wpływ na zachowanie zwierząt. Realizacja tych celów pozwoli nam zdefiniować epigenetyczne podstawy plastyczności synaptycznej i rozwikłać nierozpoznaną dotąd rolę architektury jądra neuronów w tym procesie.

 

 

Warunki zatrudnienia:

- 2- letnia umowa o pracę

- data rozpoczęcia pracy: 01.05.2019

           

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu zawierającego listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń, listu motywacyjnego, oraz danych kontaktowych do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji na adres a.magalska@nencki.gov.pl do 25 kwietnia 2019.

Planowane rozpoczęcie pracy od 1 maja 2019.

                                                       

                                                       

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).