Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko badawczo-techniczne typu post-doc

Drukuj
1 2 3

Wymagania:

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, biologii lub biotechnologii, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem).
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
  • Znajomość praktyczna metod z zakresu biochemii białek.
  • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, hodowli komórek oraz/lub pracy ze zwierzętami.
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej.
  • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, Post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

 

Opis zadań:

Badania mają na celu poznanie mechanizmów molekularnych choroby Alzheimera. Celem projektu jest scharakteryzowanie oddziaływania białka prionowego z białkiem Tau oraz poznanie roli białka prionowego w tauopatiach, a w szczególności w chorobie Alzheimera. Zadania będą obejmowały tworzenie mutantów delecyjnych białek, oczyszczanie rekombinowanych białek, badanie agregacji/amyloidogenezy białek (pomiary fluorescencji, mikroskopia elektronowa), badanie toksyczności agregatów białek w hodowli neuronów (testy cytotoksyczności, mikroskopia konfokalna). Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330956-pl.pdf
Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu dr. hab. Krzysztofem Nieznańskim, prof. nadzw. ( k.nieznanski@nencki.gov.pl ).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 2019-03-31, 00:00
Forma składania ofert: elektronicznie, na adres: k.nieznanski@nencki.gov.pl


Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres do dnia 15.02.2021 r., w ramach projektu NCN OPUS; stanowisko badawczo-techniczne typu post-doc.

 

Dodatkowe informacje:

Termin składania ofert: do 31 marca 2019 r., na adres: k.nieznanski@nencki.gov.pl

Oferta powinna zawierać: CV wraz z wykazem publikacji i streszczeniem rozprawy doktorskiej; wykaz wcześniej stosowanych technik badawczych; listy polecające; list motywacyjny; kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie tytułu doktora; oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki; oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu wyłącznie najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).