Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: adiunkt

Drukuj
1 2 3

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: adiunkt

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Obrazowania Mózgu, IBD im. Nenckiego PAN

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): nauki biologiczne

 

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora.
 2. Znaczący dorobek w dziedzinie neurofizjologii i funkcjonalnego obrazowania ludzkiego mózgu (ponad 10 publikacji).
 3. Staż podoktorski.
 4. Doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod analizy danych neurofizjologicznych.
 5. Biegła znajomość środowiska Matlab.
 6. Odbyte staże i szkolenia z zakresu metod obrazowania ludzkiego mózgu.
 7. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania.
 8. Doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych.
 9. Biegła znajomość języka angielskiego.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę.
 2. Możliwości udziału w dodatkowych szkoleniach zawodowych.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:  28 lutego 2019 roku na adres email: u.dziewulska@nencki.gov.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć oraz informacje kontaktowe
 3. Odpis aktu nadania stopnia doktora
 4. Plan badawczy.

 

 INFORMACJE DODATKOWE

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż cztery miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu.

 

Klauzula Informacyjna

1.Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

3.Podanie danych kandydata do pracy (tj. imię, imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg zatrudnienia) wymienionych w art.22.1§1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), jest wymogiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO. 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

5.Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu przez okres jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  (jeśli będzie miało zastosowanie), a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli będzie miało zastosowanie), prawo do przenoszenia danych (jeśli to będzie technicznie możliwe) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@nencki.gov.pl

Jeśli nie jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y sposobem, w jaki Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.