Endokanabinoidy stymulują sekrecję insuliny poprzez zależną od receptora CB1 aktywację kinazy płytek przylegania i rearanżację cytoszkieletu komórek beta trzustki

Endokanabinoidy są lipidowymi związkami sygnałowymi biorącymi udział w utrzymaniu homeostazy metabolicznej organizmu. W obecnej pracy testowaliśmy hipotezę, że układ endokanabinoidowy jest jednym ze szlaków sygnałowych zaangażowanych w regulację sekrecji insuliny. Wykazaliśmy, że komórki beta trzustki posiadają funkcjonalne receptory endokanabinoidowe (CB1, CB2, TRPV) oraz enzymy biorące udział w syntezie i degradacji kanabinoidow, t.j. 2-arachidonoiloglicerol (2-AG) i anandamid. Przy użyciu specyficznych inhibitorów i aktywatorów oraz metod z zakresu biologii molekularnej wykazaliśmy, że specyficzna aktywacja receptora CB1 w komórkach INS-1E oraz w wyizolowanych wyspach trzustkowych prowadzi do zwiększonej sekrecji insuliny. Co ciekawe, zwiększenie zawartości 2-AG endogennie syntetyzowanego w komórkach beta trzustki prowadzi do wzrostu tempa sekrecji insuliny stymulowanej glukozą. Nasze badania wykazały, że szlaki zaangażowane w regulację sekrecji insuliny przez receptor CB1 obejmują aktywację kinaz Akt i ERK1/2, a w konsekwencji fosforylację kinazy płytek przylegania (FAK, ang. focal adhesion kinase). Zależna od receptora CB1 aktywacja kinazy FAK w komórkach beta trzustki prowadzi do rearanżacji cytoszkieletu skutkującej egzocytozą pęcherzyków wydzielniczych zawierających insulinę. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaproponowanie nowego, nieznanego dotąd mechanizmu regulacji sekrecji insuliny oraz sugerują, że hiperinsulinemia występująca w pierwszej fazie rozwoju cukrzycy typu 2 może być związana ze zwiększoną syntezą endokanabinoidów.

Link do publikacji: http://www.jbc.org/content/288/45/32685.full.pdf+html