Klubik Malucha "Marcelki"

Drukuj
1 2 3

„Klubik Marcelki” to punkt pracujący na zasadzie opieki dziennej. Rozpoczął pracę 1 września 2016 r dzięki wsparciu Programu „MALUCH na UCZELNI 2016”.  Obecnie mieścimy się na Polach Mokotowskich, w domku na ul. Czubatki 5. Jest to parterowy budynek mieszczący się na ogrodzonym terenie. Powierzchnia domu to około 70 m2. Posiada większą wspólną salę i dwie sypialnie. Do lokalu należy ogródek i taras, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się ogrodzony plac zabaw. Dysponujemy wózkami sześcioosobowymi, aby bezpiecznie wychodzić na spacery. Dziećmi opiekują się 2 nianie z wykształceniem kierunkowym oraz z ukończonym kursem na opiekuna dziennego. Nasza działalność jest zarejestrowana w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, przez który jesteśmy systematycznie kontrolowani.

 

AKTUALNOŚCI

Wszelkie pytania i karty zgłoszenia prosimy kierować na adres: klubik.marcelki@nencki.gov.pl

 

Zapraszamy dzieci rodziców pracujących w Instytutach Polskiej Akademii Nauk i Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego Kampusu Ochota. Pierwszeństwo mają rodzice pracujący w IBD PAN im. M. Nenckiego.

 

OPŁATY

PEŁNE CZESNE - 1110 zł

Dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu 1) - 100-400 zł

WYŻYWIENIE 2) - 300 zł

JEDNORAZOWE, BEZZWROTNE WPISOWE - 299 zł

1) Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest uzależnione od zarobków rodziców (dotyczy dzieci rodziców zatrudnionych w IBD PAN im. Marcelego Nenckiego).

2) Wyżywienie jest zapewniane przez catering „ZDROWE DZIECIAKI” http://www.zdrowedzieciaki.pl/ . Płaci się tylko za realnie zamówione posiłki (cena całodziennego wyżywienia to 16 zł), co oznacza, że w czasie nieobecności dziecka, o której klubik został w porę uprzedzony – za wyżywienie się nie płaci. Można również umówić się z opiekunkami na przynoszenie własnego wyżywienia.

 

KONTAKT

KOORDYNATOR PROJEKTU: Małgorzata Wieteska,  klubik.marcelki@nencki.gov.pl

 

NUMER KONTA (dotyczy wpisowego, czesnego i opłat za catering)  37 1130 1017 0013 4337 2320 0082

 

INFORMACJE O OPIEKUNIE DZIENNYM

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi do ukończenia 3 roku życia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, dziennym opiekunem może zostać osoba pełnoletnia, która:
- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Kandydat na opiekuna dziennego jest zobowiązany do odbycia 160 godzinnego szkolenia. Natomiast gdy osoba, która pełni funkcję dziennego opiekuna, posiada odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego) jest zobowiązana do odbycia 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. 

 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-rodzica/dzienny-opiekun/

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/informacja-dotyczaca-instytucji-dziennego-opiekuna/