Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS 1. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 13 projektów badawczych.

 

OPUS

dr Bogusz Kulawiak (Grant realizowany w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownikiem projektu jest dr hab. Piotr Bednarczyk z SGGW) - Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) - poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji.
dr hab. Katarzyna Maria Jednoróg - Weryfikacja hipotezy szumu neuronalnego w dysleksji
dr Witold Adam Konopka - Regulacja neuronów stymulujących głód AgRP przez mikroRNA
prof. dr hab. Ewa Zofia Sikora - Poprawa funkcji poznawczych poprzez wpływ na stare komórki mózgu w zwierzęcych modelach starzenia się i depresji.
dr Marzena Stefaniuk - Zrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu

 

SONATA

dr Monika Bijata (Grant realizowany w konsorcjum z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk) - Lokalizacja ma znaczenie - Zależna od receptora 5-HT7 plastyczność strukturalna w podregionach hipokampa
dr Agnieszka Dębska - Mózgowe i poznawcze podłoże deficytu ortograficznego
dr Piotr Majka - Połączenia korowe ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej

 

PRELUDIUM

mgr Gabriela Katarzyna Dzięgiel-Fivet - Lateralizacja czytania w systemie Braille'a oraz przetwarzania mowy u osób niewidomych - wpływ połączeń anatomicznych
mgr Katarzyna Anna Gralec
- Rola plastyczności zależnej od MMP-9 w zaburzeniach społecznych myszy z nadekspresją GSK-3beta[S9A]
mgr Tomasz Włodzimierz Nikołajew - Rola interneuronów SOM+ w korze przedczołowej w regulacji zarażania emocjonalnego
mgr inż. Kamil Filip Tomaszewski - Czy pobudzeniowe projekcje z jądra łączącego do jądra przyśrodkowego przegrody kontrolują wygaszanie długoterminowej, długotrwałej pamięci strachu?

 

PRELUDIUM BIS

dr hab. Katarzyna Piwocka - Rola molekuł adhezyjnych w powstawaniu bezpośrednich połączeń międzykomórkowych (TNTs) i transferze białek w mikrośrodowisku białaczki; znaczenie w oporności na terapię