13 Grantów OPUS i 4 Granty PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 13 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i 4 projektów PRELUDIUM 15.

 

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów​

dr Michał Bola - Granice nieświadomego przetwarzania. Czy nieświadoma integracja percepcyjna jest możliwa?
dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers - Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje.
dr hab. Joanna Dzwonek - Zmiany w strukturze aparatu Golgiego wywołane pobudzeniem neuronów.
prof. dr hab. Anna Filipek - Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji.
dr Adam Hamed - Emocjonalne podłoże kontekstu. Badanie roli ko-transmisji serotoninergiczno-glutaminianergicznej jako przełącznika skrajnych stanów emocjonalnych we wzbudzeniu kontrolowanym ultradźwiękową wokalizacją zwierząt w paśmie "22-kHz" oraz "50-kHz".
dr Ewa Joachimiak - Identyfikacja białek aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek.
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska - Rola palmitoilacji kinazy diacyloglicerolowej epsilon, enzymu cyklu fosfatydyloinozytolowego, w regulacji prozapalnych szlaków sygnałowych indukowanych w makrofagach przez LPS.
dr hab. Katarzyna Piwocka - Bezpośrednie połączenia międzykomórkowe tunneling nanotubes (TNTs) w mikrośrodowisku białaczki; rola zmian metabolicznych i wpływ na terapię.
dr hab. Tomasz Prószyński - Nowe funkcje alfa-dystrobrewiny-1 i kompleksu białkowego dystroglikanu w regulacji synaps nerwowo-mięśniowych.
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg - Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI.
prof. dr hab. Mariusz Więckowski - Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby.
prof. dr hab. Urszula Wojda - MicroRNA we krwi jako biomarkery choroby Alzheimera: podpis molekularny dla spersonalizowanej terapii.
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki - Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a (myszy mdx).

 

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

mgr Paloma Álvarez-Suárez - Rola Yap1 w organizacji drzewa dendrytycznego neuronów hipokampalnych in vivo.
lic. Marcin Pęziński - Rola białka Tks5 w organizacji mięśniowej maszynerii postsynaptycznej.
mgr Julian Swatler - Białaczkowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zawierające białko BCR-ABL, jako nowy, immunosupresyjny czynnik kontrolujący funkcje regulatorowych limfocytów T.
mgr inż. Angelika Więckowska - Dieta typu zachodniego jako potencjalny czynnik ryzyka progresji choroby Alzheimera: wpływ diety typu zachodniego na proces aktywacji komórek mikrogleju oraz napływających do mózgu makrofagów we wczesnych etapach rozwoju choroby Alzheimera.