12 Grantów Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 września 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS16 i PRELUDIUM16.

 

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

prof. dr hab. Małgorzata Kossut - Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy. Projekt w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kierownik Projektu prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas.
prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz - Regulacja ścieżki sekrecyjnej transporterów karnityny przez AKT - kinazę o wysokiej aktywności w komórkach nowotworowych.
prof. dr hab. Anna Nowicka - Priorytetowe procesowanie informacji dotyczących własnej osoby: wpływ poziomu znaności i emocjonalności.
dr hab. Grażyna Mosieniak - Rola autofagii w regulacji wydzielania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz białek przez komórki mięśni gładkich naczyń na różnych etapach procesu starzenia
dr hab. Katarzyna Radwańska - Analiza aktywności pola CA1 hipokampa w czasie poszukiwania i konsumpcji alkoholu.
prof. dr hab. Małgorzata Skup - Czy transfer genów receptorów DREADD i TrkB do wybranych populacji motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną i neurotroficzną.

 

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

mgr Patrycja Dzianok - Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI.  
mgr Benjun Ji - Wpływ całkowitego przecięcia rdzenia kręgowego oraz nadekspresji BDNF na zmiany składu podjednostek receptorów NMDA i AMPA oraz na stan ich fosforylacji w motoneuronach unerwiających zginacze oraz prostowniki stawu skokowego
mgr Mateusz Kostecki - Społecznie nabyta informacja o lokalizacji pokarmu a mózgowa reprezentacja miejsca.
mgr inż. Natalia Ochocka - Fenotypowanie mikrogleju i makrofagów infiltrujących glejaki, poprzez jednoczesne sekwencjonowanie transkryptomu oraz białek powierzchniowych w pojedynczej komórce.
mgr Joanna Plewko - Rozwój umiejętności integracji litery z głoską u dzieci.
mgr Agnieszka Walewska - Identyfikacja i charakteryzacja nowego potencjalnego miejsca wiązania hemu w mitochondrialnym kanale potasowym o dużym przewodnictwie aktywowanym jonami wapnia.